Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

2655 a24f 400
Reposted fromvermis vermis viairmelin irmelin
0203 5411 400
Reposted frommangoe mangoe viaMartwa13 Martwa13
7349 699b 400
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaMartwa13 Martwa13
3061 da68 400
7937 5e04 400

September 23 2019

0238 4dd7 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
Poczucie bezpieczeństwa, równowaga psychiczna, zadowolenie z życia, poczucie szczęścia - dla osiągnięcia i utrzymania tych stanów ducha potrzebujemy pewności, że kochamy i jesteśmy kochani. Innymi słowy - odwołam się tu do terminologii psychoanalitycznej - potrzebujemy dobrych obiektów. Musimy wierzyć, że w naszym świecie - zewnętrznym i wewnętrznym - trwale obecne są osoby, wartości, z którymi czujemy więź.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
9713 2e54 400
Reposted fromnutt nutt viaesste esste
3874 67a9 400

Bravely Vanish by Greg MacLaughlin.

Reposted fromgoto80 goto80 viainsanedreamer insanedreamer

September 22 2019

8573 ca99 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
2171 bb70 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamagolek22 magolek22
5107 dd9d 400
9300 f064 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
4573 1f55 400
breaking bad.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
Pozwól im Cię nienawidzić. Upewnij się tylko, że Twoje nazwisko wymawiają prawidłowo.
— Rafał Wycijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMartwa13 Martwa13
4128 cf9e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0056 2d44 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
9839 d806 400
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...