Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

5081 9ca1 400
Reposted fromkrzysk krzysk viamothsdevourer mothsdevourer
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaikari ikari
3510 28ae 400
Charles Bukowski
5993 2789 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMartwa13 Martwa13
2970 778e 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o

February 19 2020

0011 2843 400

Three whitetail bucks locked horns in battle and drowned together in a creek in Ohio.

Reposted fromancientsoul ancientsoul viakatkonak katkonak
5023 1ce0 400
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
2062 ab07 400
8233 bd77 400
Reposted from0 0 viaphilomath philomath
7248 7bb0 400
Reposted fromverronique verronique viapchamtensyf pchamtensyf
5993 2789 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialaters laters
5803 0b64 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialaters laters
8663 7926 400
Reposted fromzciach zciach viapsychedelix psychedelix
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaters laters
5745 652e 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapchamtensyf pchamtensyf
4483 cbea 400
Reposted from0 0 viapchamtensyf pchamtensyf
1767 e4d3 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapchamtensyf pchamtensyf
1364 3afc 400
Reposted fromhrafn hrafn viathauturien thauturien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl