Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

13:57
2655 a24f 400
Reposted fromvermis vermis viairmelin irmelin
13:57
0203 5411 400
Reposted frommangoe mangoe viaMartwa13 Martwa13
13:57
7349 699b 400
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viaMartwa13 Martwa13
13:56
3061 da68 400
13:56
13:56
7937 5e04 400
13:55

September 23 2019

16:37
0238 4dd7 400
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
16:35
Poczucie bezpieczeństwa, równowaga psychiczna, zadowolenie z życia, poczucie szczęścia - dla osiągnięcia i utrzymania tych stanów ducha potrzebujemy pewności, że kochamy i jesteśmy kochani. Innymi słowy - odwołam się tu do terminologii psychoanalitycznej - potrzebujemy dobrych obiektów. Musimy wierzyć, że w naszym świecie - zewnętrznym i wewnętrznym - trwale obecne są osoby, wartości, z którymi czujemy więź.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
16:33
9713 2e54 400
Reposted fromnutt nutt viaesste esste
16:33
3874 67a9 400

Bravely Vanish by Greg MacLaughlin.

Reposted fromgoto80 goto80 viainsanedreamer insanedreamer

September 22 2019

14:20
8573 ca99 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
14:20
2171 bb70 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamagolek22 magolek22
14:17
5107 dd9d 400
14:16
9300 f064 400
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viairmelin irmelin
14:16
4573 1f55 400
breaking bad.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
14:15
Pozwól im Cię nienawidzić. Upewnij się tylko, że Twoje nazwisko wymawiają prawidłowo.
— Rafał Wycijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMartwa13 Martwa13
14:14
4128 cf9e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
14:13
0056 2d44 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
14:13
9839 d806 400
Reposted fromonlyman onlyman viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl