Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

21:11
3236 6658 400
Reposted fromnazarena nazarena viaMartwa13 Martwa13
21:11
3134 697e 400
Reposted fromnyaako nyaako viaMartwa13 Martwa13
21:11
21:10
5725 725c 400
Reposted fromkarahippie karahippie
21:10
5737 bd40 400
Reposted fromkarahippie karahippie
21:09
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaveronica-o veronica-o
21:08
2827 9f94 400
Reposted fromverronique verronique viaveronica-o veronica-o
21:08
7740 df42 400
Poznań, Garbary
Reposted fromaletodelio aletodelio viaveronica-o veronica-o
21:07
Dlaczego jesteś wobec siebie taka surowa? Życie jest już chyba dostatecznie ciężkie?
— Sarah A. Denzil
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaveronica-o veronica-o
21:07
8576 7d89 400
"Pestki"
21:07
21:05
4707 9344 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
21:04
4551 0402
Reposted fromGIFer GIFer viawarkocz warkocz
21:04
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
21:03
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa

July 21 2019

21:17
4836 d1b1 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
21:15
9105 32e6 400
21:14
4193 e0b4 400
T2
Reposted fromAnnju Annju viainsanedreamer insanedreamer
21:14
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
21:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl